SHPAL “Pavarësia”, i liçensuar më datë 12.03.2009 me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 279, hyrë në fuqi pas botimit në “Fletoren Zyrtare” Nr. 41/2009, vjen në hapësirën universitare shqiptare e atë Europiane me një mision të qartë dhe një identitet të mirëprojektuar.

SHPAL “Pavarësia” synon të jetë vendi ku formohen profesionalisht dhe ndërtojnë bazat e së ardhmes gjithë ata studentë që kërkojnë arsim cilësor, në të njëjtën kohë paraqet një vlerë të shtuar intelektuale, kultorore e qytetarie në rajon.
I përberë nga dy Fakultete: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore dhe Fakulteti i Shkencave të Aplikuara oferta studimore e SHPAL “Pavarësia” prezantohet jo vetëm e pasur dhe e diversifikuar në tituj diplomash dhe fusha studimi, por në të njëjtën kohë bëhet garant për punësim e zhvillim të sigurt të të diplomuarve të vet.
Universiteti ynë përfaqëson një institucion që forcon fuqishëm jo vetëm proceset didaktike e formuese, por që vazhdimisht fokusohet dhe përfshihet në kërkimin shkencor në nivele Europiane, duke u shndërruar në një universitet kërkimi, i cili plotëson e forcon standartet ndërkombëtare në lidhje me arsimin e lartë.
Në të njëjtën kohë, ne jemi jo vetëm vendi ku ndërtojnë bazat e një karriere të sukseshme e të qëndrueshme studentët tanë, por institucioni që mbështet dhe nxit zhvillimin akademik dhe shkencor të stafit dhe ekspertëve tanë, të cilët përmes marrëveshjeve me partnerët tanë Europian e ndërkombëtare, do të zhvillojnë e drejtojnë kërkime shkencore të mirëfillta me ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik e social të rajonit.
Me urimin e një rrugëtimi të sukseshëm së bashku, ju mirëpresim.

Address

Our Address:

Universiteti Pavarsia

GPS:

40.4627738, 19.489161400000057

Telephone:
Kontakto Shitësin